KEM 2023

Föreläsare

KEM 2023 Föreläsare

Lynn Ranåker

MSB

Lynn Ranåker är handläggare på MSB:s enhet för brand och räddning och arbetar främst med metod- och teknikutveckling som stöd till kommunal räddningstjänst. Lynn har miljö, utveckling och innovation som specialområden då hon har en bakgrund som forskare inom biologi med inriktning vatten. På KEM 2023 kommer Lynn berätta mer om Utredningen om omhändertagande av släckvatten.

Läs mer om Lynn

Ove Brunnström

MSB

Ove Brunnström arbetar på MSB som handläggare på Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor. På KEM 2023 kommer Ove att redogöra för Regeringsuppdraget räddningstjänst under höjd beredskap.

Läs mer om Ove

Rasmus Frid

Räddningstjänsten Skaraborg

Rasmus Frid är brandingenjör och har arbetat inom kommunal räddningstjänst sedan 2011. Han arbetar idag på Räddningstjänsten Skaraborg med uppgifter inom olycksutredning och erfarenhetsåterföring, förebyggande brandskydd samt projekt inom operativ utveckling. Jag har en operativ roll som Regional Insatsledare (RIL)

Rasmus kommer att prata om två olika händelser:

Tankbilsolycka med LNG
Den 28/12 2022 13:18 inkommer larm till räddningstjänsten om trafikolycka med en tankbil lastad med farlig gods. Vid framkomst konstaterats att lasten består av LNG. Räddningsarbetet blir långdraget och tankbilen är bärgad från platsen knappt tre dygn efter att händelsen inträffat. Insatsen präglas av svårigheten att göra korrekta riskbedömningar för att kunna genomföra bärgningen på ett säkert sätt. Information från experter på området pekar många gånger åt olika riktningar vilket försvårar beslutsfattandet under insatsen.

Brand i sopbil med CNG i Karlsborg
Den 3/6 2021 börjar en sopbil att brinna inne i ett bostadsområde i centrala Karlsborg. Sopbilen brinner kraftigt och efter att branden släckts är det uppenbart att gasflaskorna med CNG har varit involverade i branden. Räddningsarbetet tar 28 timmar och svårigheten är att kontrollera hur skadade de 8 gasflaskorna är samt om säkerhetsventilerna har aktiverats eller ej.

Läs mer om Rasmus

PO Malmquist

PO Malmquist har åt MSB arbetat i ett projekt för att ta fram en mer effektiv metod för släckning av litiumjonbatterier. Projektet har pågått i ett år och PO kommer att berätta mer om detta på KEM 2023 under programpunkten Rapport fullskaleförsök brandsläckning av litiumjonbatterier i elbilar.

Läs mer om PO

Leif Hylander

Kemexpert

Leif Hylander anses vara en av Sveriges främsta kemexperter med många års erfarenhet från räddningstjänsten i Perstorp där han tidigare var räddningschef. Leif har varit med vid flera 100 olyckor med kemikalier och farlig gods i hela landet. Leif Hylander som numera jobbar som konsult kommer till KEM 2023 för att berätta om några olika händelser: Tankbilsolycka med myrsyra och Tillbud med fat innehållande fluorvätesyra. Leif kommer också att redogöra två storskador där kontaminerat släckvatten omhändertogs

Läs mer om Leif

Anders Bucht

Totalförsvarets forskningsinstitut

Anders Bucht är forskningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut, avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet. Han forskar inom området toxiska effekter och medicinskt behandling vid exponering för kemiska stridsmedel. Utöver forskning ger han stöd till civila myndigheter och Försvarsmakten i uppbyggnad av beredskap för omhändertagande av skadade vid kemiska händelser. På Kem 2023 kommer Anders att berätta mer om Utbildning i akutsjukvård vid kemiskt skador.

Läs mer om Anders

Daniel Strömberg

Umeå Universitet

Daniel Strömberg är Projektsamordnare vid Europeiska CBRNE-centret vid Umeå Universitet. Daniel, som är utbildad statsvetare med examen i internationella relationer och även krishantering och fredsbyggande, är engagerad i CBRN-frågor både civilt genom CBRNE-centret, och militärt genom att han tjänstgör som CBRN-officer i luftvärnet.

Till Helsingborg och KEM 2023 kommer Daniel, för att tillsammans med sin kollega Åsa Burlin, berätta om ett Planeringsverktyg för inkluderande CBRNE-övningar.

Läs mer om Daniel

Stefan Haggö

MSB

Stefan Haggö arbetar på MSB som handläggare på enheten för Brand och Räddning. Stefan har bl.a. obemannade farkoster, på land (UGV) och i luft (UAS) som specialområden. På kem 2023 så kommer Stefan att berätta om erfarenheter av drönartekniken inom området farliga ämnen ur ett omvärldsperspektiv.

Läs mer om Stefan

Thomas Eriksson

Kustbevakningen

Thomas Eriksson arbetar på Kustbevakningen som handläggare inom räddningstjänst på metodutvecklingsenheten. Thomas har en bakgrund i kommunal räddningstjänst i Göteborg. Största delen av arbetstiden går till frågor och handläggning inom CBRN E området. Medverkar också i arbetet med MIRG, rök och kemdykning och krisberedskap. Vid större miljöoperationer medverkan i Kustbevakningens stabsstruktur.

Thomas kommer prata om vad Kustbevakningen kan bidra med under miljöräddningstjänst och hur vi kan stötta framförallt kommunal räddningstjänst. Generellt är kunskapen låg vad Kustbevakningen gör och har för förmågor.

Läs mer om Thomas

Magnus Levein

MSB

Magnus Levein är brandingenjör på MSB och arbetar med beslutsstödssystemet MSB RIB. På KEM 2023 berättar Magnus om vad som är speciellt med årets uppdatering av RIB-paketet, med särskilt fokus på databasen Farliga ämnen. Magnus finns även tillgänglig i MSB:s monter i utställningen.

Läs mer om Magnus

Åsa Burlin

Europeiska CBRNE-centret

Åsa Burlin har arbetat som projektsamordnare på Europeiska CBRNE-centret sedan 2017 och har en bakgrund inom kommunikation. Åsa kommer att tala om EU-projektet PROACTIVE som hon varit aktiv i sedan 2019 och som bland annat tagit fram hjälpmedel som kan hjälpa till att öka mångfalden inom övningsverksamhet.

Läs mer om Åsa

Jesper Leidig

Trafikpolisen

Jesper Leidig arbetar på Trafikpolisen i Helsingborg med placering i den ”tunga” trafikgruppen som mest jobbar med yrkestrafik. Inom yrkestrafiken sysslar han huvudsakligen med kontroll av ADR-transporter på väg. En annan del av Jespers tjänst förläggs även på MSB i Revingehed där han som polisiär CBRNE-sakkunnig, grundutbildar polisaspiranter och fortbildar poliser för att öka deras medvetenhet och förmåga gentemot CBRNE-hot som kan uppstå i den polisiära vardagen. Jesper kommer prata om polisens kontroller av ADR på väg och framförallt om tanktransporter. Han kommer ta upp vilka brister de stöter på, varför de tror dessa uppstår och vilken medvetenhet som finns rörande transport av ADR.

Läs mer om Jesper

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Läs mer

KEM 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2023 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2023!

img/kem2023/slidelogos/gigant.png
img/kem2023/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2023/slidelogos/less.png
img/kem2023/slidelogos/lundgrens.png
img/kem2023/slidelogos/msb.png
img/kem2023/slidelogos/ferno.png
img/kem2023/slidelogos/svb.png
img/kem2023/slidelogos/saab.png
img/kem2023/slidelogos/asecos.png
img/kem2023/slidelogos/medical_care.png

FÖRELÄSARE

Lynn Ranåker

MSB

Lynn Ranåker är handläggare på MSB:s enhet för brand och räddning och arbetar främst med metod- och...

Läs mer om våra föreläsare här